Question
Updated on
22 Aug 2018

  • Vietnamese
  • English (US)
Question about Vietnamese

How do you say this in Vietnamese? cuộc sống là cho đi và nhận lại hãy cho đi để nhận lại bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc và thanh thản

Answers
Read more comments

  • Vietnamese

  • Vietnamese

  • Vietnamese

  • Vietnamese

  • Vietnamese
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
How do you say this in Vietnamese? cuộc sống là cho đi và nhận lại hãy cho đi để nhận lại bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc và thanh thản
Recommended Questions
Topic Questions
Newest Questions
Previous question/ Next question