Question
2 Tháng hai 2017

Tiếng Hàn Quốc
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Anh (Anh)

Từ này submission có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

Tiếng Anh (Anh)

Tiếng Anh (Anh)
Các câu hỏi giống nhau