Question
30 Tháng mười 2015

Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Anh (Anh)

Từ này "a" after "faint" in 157 có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Các câu hỏi giống nhau