Question
8 Tháng tư 2017

Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Anh (Anh)

Từ này after all we've been through. có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

Tiếng Anh (Anh) Near fluent Tiếng Ý Tiếng Filipino

Tiếng Anh (Mỹ) Tiếng Anh (Anh)
Các câu hỏi giống nhau