Question
6 Tháng sáu 2017

Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Anh (Anh)

Từ này straightening có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

Tiếng Anh (Anh) Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
Các câu hỏi giống nhau