Question
15 Tháng chín 2017

Tiếng Hàn Quốc
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Anh (Anh)

Từ này harboring có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

Tiếng Anh (Anh) Tiếng Filipino Near fluent

Tiếng Anh (Anh) Tiếng Hin-đi
Các câu hỏi giống nhau