Question
5 Tháng sáu 2016

Tiếng Nhật Near fluent
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Anh (Anh)

Từ này invoke có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

Tiếng Anh (Anh) Tiếng Hebrew

Portuguese (Brazil)

Tiếng Nhật Near fluent

Tiếng Nhật Near fluent

Portuguese (Brazil)

Tiếng Anh (Anh) Tiếng Hebrew

Tiếng Nhật Near fluent

Tiếng Anh (Anh) Tiếng Hebrew

Tiếng Nhật Near fluent

Portuguese (Brazil)

Tiếng Anh (Anh) Tiếng Hebrew

Tiếng Nhật Near fluent
Các câu hỏi giống nhau